Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

0
Kariera

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Miejsce pracy: Bielsko-Biała  

Zakres zadań:

 1. współudział w budowaniu strategii marketingowej w Internecie oraz jej realizowanie
 2. planowanie i realizacja kampanii internetowych
 3. wsparcie w procesach kształtowania skutecznej komunikacji z Klientami w ramach prowadzanych projektów SEM/SEM (oraz reklamy kontekstowej i ewentualnie PPC)
 4. opracowywanie i aktualizacja treści (w tym na stronę opartą na WordPress)
 5. kontakt z potencjalnymi Klientami, wstępne ofertowanie usług
 6. opracowanie i skuteczne, profesjonalne prowadzenie profili społecznościowych
 7. opracowywanie ankiet oraz przeprowadzanie badań rynkowych (m.in. z wykorzystaniem narzędzi własnych narzędzi oraz social media)
 8. stała analiza skuteczności realizowanych zadań i cykliczne raportowanie wyników
 9. udział w prezentacjach dla Klientów

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

0
Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym – i ich przekazywanie na ogół przebiegało właściwie. Natomiast nieprawidłowo system dotacyjny działał w obszarze finansowania wydatków ponoszonych przez jednostki samorządowe bezpośrednio (w związku z wykonywaniem przez nie zadań zleconych). Powodem nieprawidłowości były tu przede wszystkim niespójne oraz niejasne regulacje, dotyczące zarówno planowania, jak i rozliczania dotacji.

Biorąc pod uwagę problemy o charakterze systemowym oraz najważniejszych beneficjentów wykonywanych zadań, Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Rady Ministrów z wnioskiem o rozważenie możliwości przekształcenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, mających charakter zadań stałych, w zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 166 Konstytucji jednostki samorządu terytorialnego wykonują zarówno zadania własne, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, jak i – jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa – inne zadania publiczne, zlecone ustawami. Na realizację zadań zleconych samorządy otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe, które, zgodnie z przepisami, powinny zapewniać ich pełne wykonanie.

NIK uznała za celowe skontrolowanie systemu dotowania zadań zleconych, gdyż dotacje stanowią znaczącą część dochodów samorządów. Dodatkowo w 2016 r. nastąpiło bardzo znaczące zwiększenie łącznej kwoty tych dotacji, spowodowane wprowadzeniem Programu Rodzina 500+.

Dotacje celowe na zadania zlecone można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza z nich obejmuje środki transferowane z budżetu państwa do wskazanych w ustawach osób i instytucji za pośrednictwem budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Drugą grupę stanowią środki przeznaczone na finansowanie wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku (…)

Niespójność przyjętych rozwiązań polegała między innymi na tym, że w sferze planowania ustanowiono jednocześnie obowiązek zapewnienia każdej dotowanej jednostce środków odpowiednich do pełnego wykonania zadań zleconych oraz obowiązek stosowania, przy planowaniu dotacji, zasad przyjętych w budżecie państwa dla wydatków podobnego rodzaju. Przyjęcie takich zasad – w ustawie nie wskazano, które zasady powinny być stosowane, ani jak należy rozumieć wydatki podobnego rodzaju – nie musi jednak zapewniać każdej jednostce środków umożliwiających pełne wykonanie zadania.

Ponadto jednostki samorządu terytorialnego kierowały się przepisami pozwalającymi im na swobodę w dostosowaniu sposobu wykonywania zadań zleconych do miejscowych warunków oraz na stosunkowo dużą swobodę w kształtowaniu polityki płacowej, a jednocześnie uwzględniały zakaz różnicowania wynagrodzeń pracowników samorządowych ze względu na kryterium rodzaju zadań, ustalając wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone zgodnie z przyjętym w danej jednostce regulaminem płac. Tymczasem Minister Finansów i wojewodowie byli zobowiązani do przestrzegania zasady oszczędnego wydatkowania środków publicznych, dlatego nie mogli dostosowywać wysokości dotacji do polityki wydatkowej prowadzonej przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego oddzielnie. Prowadziło to do sytuacji, w której jednostki samorządu terytorialnego współfinansowały zadania zlecone mimo przepisów wskazujących, poza kilkoma wyjątkami, na pełne finansowanie zadań zleconych z budżetu państwa. (…)

Podjęcie w Ministerstwie Finansów prac nad jednolitym algorytmem obliczania dotacji pozwoliło ujednolicić i zobiektywizować zasady stosowane w różnych województwach – celowość tych działań NIK oceniła pozytywnie – jednak nie rozwiązało to problemu współfinansowania zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto sam proces wprowadzania jednolitego sposobu obliczania dotacji nie był wolny od problemów, gdyż wojewodom nie udzielono wskazówek, jak mają ustalać poszczególne wartości wykorzystane później w Ministerstwie Finansów do obliczeń, w metodyce szacowania kosztów roboczogodziny pominięto niektóre wydatki, w tym wydatki rzeczowe, nie zbadano też przyczyny istotnych różnic w wartościach danych przekazywanych przez wojewodów. Z przesłanych do Ministerstwa danych wynikało na przykład, że wydanie jednej decyzji w sprawach meldunkowych trwało średnio od 12 godzin w gminach województwa warmińsko-mazurskiego do 32 godzin w gminach województwa podlaskiego, a sporządzenie aktu cywilnego – od jednej godziny do prawie trzech, w zależności od województwa.

Z innych ważnych ustaleń kontroli wskazać należy:

 • niejasny podział obowiązków dotyczących finansowania zadań zaleconych z zakresu: Państwowej Straży Pożarnej, melioracji wodnych oraz geodezji i kartografii; przepisy wskazują dwa publiczne źródła finansowania tych zadań: dotacje celowe z budżetu państwa i środki z budżetów samorządów,
 • planowanie, ewidencjonowanie i wykazywanie wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu na finansowanie zadań zleconych we właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej tylko do wysokości dotacji; wynikało to z faktu, że przepisy nie przewidują w przypadku większości zadań zleconych możliwości planowania wydatków w kwocie wyższej niż wynosi planowana dotacja; jednostki radziły sobie z tym problemem w ten sposób, że ujmowały część wydatków na zadania zlecone w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, co prowadziło do wykazania nieprawdziwych danych w sprawozdaniach budżetowych;w rezultacie nie wiadomo, jaka jest dokładna skala współfinansowania zadań zleconych przez samorządy,
 • wprowadzenieujednoliconej metody rozliczania dotacji przekazanej na zadania z zakresu spraw obywatelskich spowodowało problemy w planowaniu dotacji przez wojewodów: w 2015 r. wojewodowie przekazali 40% gmin niższą dotację niż wynikało z wprowadzonego algorytmu, a 59% – wyższą; w 2016 r. 31% gmin otrzymało niższą dotację, a 64% wyższą niż wynikało z algorytmu Ministerstwa Finansów,
 • większość wojewodów zwracała się do gmin o zwrot dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, pomijając przepis art. 168 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym niewykorzystana część dotacji celowych na zadania zlecone zwracana jest w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane; niektórzy wojewodowie mieli jednak wątpliwości, czy należy występować w takim przypadku o zwrot dotacji, dlatego nie prowadzili czynności w tym zakresie,
 • wątpliwości może budzić rozliczanie dotacji celowych w oparciu o liczbę i jednostkowe stawki usług publicznych realizowanych przez dotowane jednostki, jak miało to miejsce w przypadku rozliczania dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, gdyż dotacja nabiera wtedy cech dotacji przedmiotowej; zgodnie z definicją, dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych; obowiązujące przepisy nie przewidują finansowania zadań zleconych za pomocą dotacji przedmiotowej.

Mimo podejmowanych w Ministerstwie Finansów prób, nie udało się znaleźć rozwiązania, które eliminowałoby problem współfinansowania zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego, a jednocześnie chroniłoby budżet państwa przed niekontrolowanym wzrostem dotacji. Podkreślić jednak warto, że znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania opisanego wyżej problemu jest niezwykle trudne w warunkach samodzielnego, pod względem kształtowania poziomu wynagrodzeń i doboru środków i metod, działania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Uwagi i wnioski

Rozwiązanie problemów z zapewnieniem j.s.t. odpowiednich środków na finansowanie zadań zleconych przy uwzględnieniu obiektywnych czynników różnicujących wielkość ponoszonych przez nie wydatków, natrafia na dwie poważne przeszkody. Po pierwsze oszacowanie wydatków niezbędnych do realizacji zadań zleconych, przy uwzględnieniu zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, jest niezwykle trudnym zadaniem ze względu na występowanie czynników lokalnych mających wpływ na zróżnicowanie wydatków w poszczególnych jednostkach. Po drugie wątpliwości budzi możliwość sprawowania przez urzędy wojewódzkie skutecznej kontroli w samorządach pod względem gospodarnego wykorzystania dotacji. Spór, do jakiego doszło pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego odnośnie metodyki szacowania wydatków na zadania zlecone, nakazuje ostrożność w formułowaniu wniosku, że wojewodowie mogą skutecznie kontrolować samorządy w oparciu o kryterium gospodarności. Ponadto należy rozstrzygnąć, czy uzasadniona jest sytuacja, w której jednostki samorządu terytorialnego różnią się pod względem poziomu wynagrodzeń pracowników realizujących takie same zadania zlecone, co przekłada się na zróżnicowanie wydatków ogółem na realizację tych zadań. Z jednej strony należy wziąć pod uwagę interes Skarbu Państwa oraz zasadę oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z drugiej – samodzielność jednostek samorządu pod względem kształtowania poziomu wynagrodzeń oraz obowiązek równego traktowania pracowników wykonujących w danej jednostce zadania własne i zadania zlecone.

Dalsza część wiadomości : >> Najwyższa Izba Kontroli <<

Tutaj możesz pobrać raport pt. „NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom – informacje szczegółowe (plik PDF)”

III Kongres GRC 2017

0
KONGRES GRC 2017
KONGRES GRC 2017

FEJS
Fundacja Edmunda J. Saundersa

III Kongres GRC 2017
Governance Risk Compliance
Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,
 18-19 października, Warszawa

 

Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci.

PBSG, SDPK i Fundacja im Edmunda Saundersa z przyjemnością po raz kolejny organizują dla Państwa największe w Polsce wydarzenie zakresie zarządzania, ryzykiem i kontroli i Zgodności III Kongres GRC 2017.

Przez dwa dni około 200 specjalistów z dziedziny zarządzania, ryzyka i kontroli będą mieli możliwość poznania najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych i zaprezentowania polskich dobrych praktyk GRC.

Tradycyjnie wśród prelegentów znajdą się praktycy, którzy przez ponad 700 minut będą prezentować doświadczenia oraz wyzwania jakie stoją przed GRC w polskich Firmach. Wśród zaproszonych gości znajdzie się także przedstawiciel Grupy Lufthansa (Time Maters), który przedstawi podejście koncernu i grupy kapitałowej do kwestii zarządzania ryzykiem

 

Kto powinien wziąć udział?

Zarządy, Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści  i profesjonaliści pragnący poznać rzetelne i praktyczne metody zarządzania ryzykiem, kontroli i zgodności.

Kongres oferuje niezrównaną możliwość rozszerzenia sieci kontaktów, wykorzystywania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Poza tym daje Ci możliwość pozyskania do 8 CPE.

W trakcie 2 dni intensywnych wystąpień i warsztatów dajemy możliwość dyskusji o czynnikach sukcesu i porażek wdrożeń rozwiązań GRC w Polsce. W tym roku duży nacisk położony został na aspekty cyberbezpieczeństwa, ochorny prywatności i RODO/GDPR.

 

Dlaczego ten Kongres jest dla Ciebie?

 • Doświadcz niestandardowego uczenia się – wybierz sesje najważniejsze dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa.
 • Interakcja twarzą w twarz – zdobądź wiedzę i podziel się swoimi pomysłami z kolegami z Polski.
 • Zaktualizuj swoją wiedzę i umiejętności – zdobądź wartościowe kredyty CPE. Poznaj techniki, narzędzia, strategie oraz wiodące praktyki odnoszące sukcesy.

 

Dlaczego ten Kongres jest dla Twojej firmy?

 • Wyjątkowa dobrze wydane środki na podnoszenie kwalifikacji – odbierz dokumentację z każdej sesji, którą można udostępnić kolegom.
 • Dostęp do ekspertów branżowych – poznaj sprawdzone rozwiązania, które działają  i mogą być dostosowane do Twojej organizacji.
 • Poznaj wiodących dostawców –  aby odkryć produkty, które zmniejszają wydatki przedsiębiorstwa i zwiększają zwrot z inwestycji. Uzyskaj odpowiedzi bezpośrednio od przedstawicieli producentów.

 

Jeden kongres, wiele możliwości

Wykorzystaj w pełni możliwości programu III Kongresu GRC 2017 dzięki dostosowanym wykładom. Wybierz jedną z poniższych opcji, aby poznać dopasowane treści dla Twojej branży i potrzeb.

Prosimy wybrać, który moduł Państwa interesuje i zaznaczyć w formularzu rejestracji:

>> REJESTRACJA << (kliknij)

Istnieje możliwość uczestnictwa w dowolnie wybranym dniu i module.
Zaznaczając odpowiednie pola w formularzu rejestracji otrzymamy cenę uczestnictwa w Kongresie

Sesja ogólna – 18 października 2017

980 zł. brutto

 

Panele równoległe (do wyboru) – 19 października 2017

 • e-risk User Day – 740 zł. brutto
 • Compliance Day – 740 zł. brutto
 • Audyt i kontrola – 740 zł. brutto

 

 

Dołącz do nas już teraz! My też będziemy !
>> REJESTRACJA << 

 

 

Fraud Specialist –EMEA

0

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko:

Fraud Specialist –EMEA

Location: Warszawa
17022067

The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is a member of the EMEA Operations Group Management Team & Wholesale Cards International Fraud Risk Management core group.

The person who fills in the role will be in constant communication with TCS Fraud and Dispute teams in order to ensure Daily/weekly and Monthly activities are executed timely and accurately.

 

This role is Maternity cover position.

 

Main Tasks:

 • Critically analyze Fraud trends across the region to ensure necessary actions are taken to minimize fraud losses
 • Manage Daily Production analysis calls and provide guidance to TCS fraud Team and assist them in investigating frauds
 • Lead parametric changes based on the results of the above analysis.
 • Escalate cases to Citi Investigative Services (CSIS) if required. Provide business perspective to such investigations and discussions.
 • Review Dispute KPI’s cross the region to ensure efficiency and provide guidance when needed.
 • Present Fraud Monitoring techniques to internal and external customers.
 • Manage Fraud and Dispute related problem handling
 • Ensure the queries from CAS, implementation team and product are addresses promptly and accurately.
 • Achieve Shareholder and Customer goals with a particular focus on fraud prevention, and the optimal balancing between fraud write-offs and minimizing authorizations declines.
 • Ensure Controls are at the heart of processes and procedures, and are robustly achieved.
 • Manage Fraud Team Weekly Status Review Calls to review and take actions against outstanding deliverables
 • Hold Weekly Quality Check calls to review quality check results for AFEWS and provide guidance
 • Handle 3D secure problems: Address the queries, report production issues to CA Help Desk technology and conducting Post mortem/ root cause analysis on the problems identified.
 • Ensure daily ( Decline MIS, Credit Monitoring, OLM – G Block/Unblock review, DPA analysis ) and Monthly reports are provided timely and accurately
 • Ensure Monthly Fraud Write Off’ s are processed timely and accurately

 

Audytor wewnętrzny

0

Sąd Okręgowy w Toruniu

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Toruń
Region: kujawsko-pomorskie

Termin: do dnia 13 czerwca 2017 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy audytora wewnętrznego:

Realizowanie funkcji audytu wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Toruniu, w szczególności poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz wykonywanie czynności doradczych, a także monitorowanie realizacji zaleceń i wykonywanie czynności sprawdzających.

Szczegółowe zasady prowadzenia audytu wewnętrznego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszone Komunikatem Nr 2 Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2013 r., poz. 15).

 

Korupcja w Instytucie Meteorologii. 51 zarzutów dla byłego szefa

0

Aż 51 zarzutów, w tym korupcji, przedstawiła prokuratura byłemu szefowi Instytutu Meteorologii – informuje w piątek „Rzeczpospolita”. Jego nielegalna działalność miała trwać prawie 10 lat, a jej skala zszokowała nawet śledczych.

Brał „dolę” za fikcyjne zatrudnienie, premie dla podwładnych, a z firmowej kasy opłacał prywatne wyjazdy i kupował drogi sprzęt fotograficzny, by móc uprawiać swoje hobby. Trwające dekadę pasmo nadużyć, jakich miał się dopuszczać Mieczysław O. jako dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), przerwali śledczy. „Rzeczpospolita” dotarła do szczegółów śledztwa w tej sprawie.

Kiedy rok temu O. trafił do aresztu, ciążyło na nim dziesięć zarzutów – dziś, jak podaje gazeta, ma kilkadziesiąt.

[quote_center]Mieczysławowi O. postawiliśmy 51 zarzutów, w tym korupcji, nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oszustwa, przywłaszczenia mienia i fałszerstwa dokumentów[/quote_center]  mówi „Rzeczpospolitej” Michał Dziekański, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

[quote_right]Mieczysław O. to doktor habilitowany, ekspert w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, autor publikacji naukowych.[/quote_right]

Sprawa ma szczególny wymiar – Mieczysław O. to doktor habilitowany, ekspert w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, autor publikacji naukowych. Nadużyć miał się dopuszczać od 2005 do 2015 r., czyli prawie przez cały czas kierowania Instytutem. Ich skala szokuje nawet prowadzącego śledztwo.

Specjalista ds. audytu wewnętrznego

1

Grupa Kapitałowa LOTOS zajmuje się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów naftowych. Grupa LOTOS S.A. jest jednym z największych i uznanych pracodawców na Pomorzu. Zatrudnia ponad 1300 pracowników. W 2015 roku zajęliśmy II miejsce wśród najbardziej pożądanych pracodawców z branży energetycznej.

Obecnie Grupa LOTOS S.A. poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. audytu wewnętrznego

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, informatyka, techniczne;
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie audytu wewnętrznego, kontroli finansowej;
 • doświadczenie z zakresu znajomości standardów praktyki audytu wewnętrznego;
 • doświadczenie oraz znajomość zagadnień związanych z procesem zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego;
 • doświadczenie oraz znajomość technik identyfikacji oceny ryzyk oraz analizy danych;
 • wysokie zdolności analityczne;
 • umiejętność wykorzystywania technik audytowych i kontrolnych;
 • umiejętność wnioskowania i formułowania ocen, pisania streszczeń i raportów z wykonanej pracy (wraz z wnioskami i zaleceniami);
 • umiejętności pracy w grupie i pod presją czasu;

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie zawodowe dot. audytów tzw. śledczych;
 • certyfikat CIA lub inne (uzyskane lub w trakcie zdobywania);

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

0

Spółka Chopin Airport Development, realizuje hotelowe inwestycje około lotniskowe a także jest operatorem i administratorem nowo powstających komercyjnych zasobów nieruchomościowych.

Firma zarządza: czterogwiazdkowym hotelem Courtyard by Marriott na Lotnisku Chopina, trzygwiazdkowymi hotelami marki Hampton by Hilton, zlokalizowanymi przy portach lotniczych w Gdańsku i Warszawie, trzygwiazdkowym hotelem wypoczynkowym na Półwyspie Helskim – Best Western Hotel Jurata.

Kolejny hotel pod marką sieci hotelowej Marriott International, który dołączy do spółki to 5* Hotel Renaissance, którego otwarcie planowane jest w 2017 roku.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Miejsce pracy: Warszawa
Termin: do 10.06.2017

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć:

 • realizacja audytów w zakresie operacyjnej działalności hoteli
 • realizacja audytów w zakresie działalności Spółki
 • opracowywanie planów audytów
 • dokonywanie analizy ryzyk i mechanizmów kontrolnych
 • proponowanie rozwiązań niwelujących słabości w systemie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz optymalizujących funkcjonowanie badanych obszarów
 • tworzenie i wprowadzanie procedur

 

Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie należności

0

Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

Departament Polityki Wydatkowej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 292 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), jest realizowany audyt wewnętrzny zlecony w zakresie dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Głównym celem zadania zleconego jest zapewnienie kierownika jednostki oraz Ministra Finansów, że w badanej jednostce prawidłowo ustalano i dochodzono należności przypadające tej jednostce oraz terminowo podejmowano czynności zmierzające do wykonania tych zobowiązań. Ponadto audyt zlecony powinien dostarczyć Ministrowi Finansów danych i informacji dotyczących:

 1. stanu należności według tytułów i klasyfikacji dochodów budżetowych,
 2. stanu należności skierowanych na drogę postępowania sądowego i należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona,
 3. prawidłowości ustalania, ewidencji i rozliczania odpisów aktualizujących wartości należności,
 4. struktury „wiekowej” należności,
 5. organizacji i prawidłowości przebiegu procesów: ustalania, ewidencjonowania i dochodzenia należnościpieniężnych, ze wskazaniem właściciela i uczestników procesu, miejsc wymiany informacji, analizy ścieżki postępowania, identyfikacji tzw. wąskich gardeł/miejsc powstawania zatorów itp.,
 6. prawidłowości stosowania ulg udzielanych dłużnikom,
 7. rzetelności i prawidłowości sporządzania sprawozdania Rb-N,
 8. przyjętych mechanizmów kontrolnych wbadanym obszarze wraz z ich oceną dokonaną przez audytora wewnętrznego na podstawie przyjętych i uzgodnionych kryteriów oceny,
 9. prawidłowości naliczania odsetek z tytułu nieterminowej spłaty należności.

Wykaz jednostek objętych audytem zleconym – >> Wykaz jednostek zgodnie z ROZDZIELNIKIEM Ministerstwa Finansów <<

Informacja na temat spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 31 maja 2017 r.

0

Ministerstwo Finansów we współpracy z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska organizuje spotkanie dla audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych, które odbędzie się 31 maja 2017 r. (środa) w sali 4440A Ministerstwa Finansów w godzinach od 11.00 do15.30.

W ramach tematu spotkania: „Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – praktyczne doświadczenia” zostaną omówione zarówno zagadnienia dotyczące formalnych wytycznych w tym zakresie, jak również praktyk dotyczących ich realizacji.

 

Osoby chętne do zgłoszenia swojego udziału kierujemy do kontaktu z Ministerstwem Finansów – szczegółowa infromacja o spotkaniu wraz z formularzami zgłoszenia znajduje się tutaj:

>> Ministerstwo Finansów <<